Chế độ đầu tư, mục tiêu và cơ cấu đầu tư tài sản của quỹ kết hợp chung
Quỹ hòa hợp chung là quỹ được hình thành từ nguồn Phí bảo hiểm của các Hợp đồng bảo hiểm kết hợp chung và thuộc quỹ chủ hợp đồng bảo hiểm.
Generali sẽ thực hiện chế độ đầu tư thận trọng bằng việc tập trung chủ yếu vào các tài sản có thu nhập bình ổn như trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp và tiền gửi ngân hàng.

>>>xem thêm: tư vấn bảo hiểm trách nhiệm công cộngĐiểm bán và định kỳ xác định quyền lợi đầu tư
Lãi suất đầu tư và tình hình hoạt động của Quỹ hòa hợp chung được cập nhật và thông báo định kỳ hàng quý trên

Tài khoản hợp đồng
Tài khoản hợp đồng: là tổng của Tài khoản chủ yếu và Tài khoản đóng thêm (nếu có).
Tài khoản cơ bản: Là tài khoản ghi nhận các giá trị từ nguồn Phí bảo hiểm cơ bản, Phí bảo hiểm bổ trợ (nếu có) sau khi trừ đi Phí ban đầu và Khoản khấu trừ hàng tháng, cộng với các khoản lãi đầu tư tương ứng và Quyền lợi duy trì hợp đồng.
Tài khoản đóng thêm: Là tài khoản ghi nhận các giá trị thu thập từ Phí bảo hiểm đóng thêm sau khi trừ đi Phí ban đầu và Khoản khấu trừ hàng tháng, cộng với các khoản lãi đầu tư tương ứng và Quyền lợi tiền mặt định kỳ.

Lãi suất chắc chắn rằng và các loại phí
Lãi suất cam kết
Bạn được hưởng lãi suất đầu tư theo tình hình hoạt động thực tế của Quỹ kết hợp chung nhưng không thấp hơn mức lãi suất cam đoan như sau:
Các loại phí
Phí ban đầu
: Là khoản phí được khấu trừ từ Phí bảo hiểm cốt yếu, Phí bảo hiểm bổ trợ và Phí bảo hiểm đóng thêm (nếu có) trước khi các khoản phí này được phân bổ vào Tài khoản hợp đồng. (https://shopbaohiem.vn/)

Phí bảo hiểm rủi ro: Là khoản phí để cam kết quyền lợi bảo hiểm không may theo luôn tự tin tại Hợp đồng bảo hiểm, được khấu trừ hàng tháng từ giá trị Tài khoản hợp đồng vào mỗi Ngày kỷ niệm tháng hợp đồng.

Phí quản lý hợp đồng: Là khoản phí dùng để bù đắp tiêu dùng liên quan đến việc duy trì Hợp đồng bảo hiểm và cung cấp các thông tin liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm cho Bên mua bảo hiểm, được khấu trừ từ giá trị Tài khoản hợp đồng vào mỗi Ngày kỷ niệm tháng hợp đồng. Trong năm 2019, Phí quản lý hợp đồng là 33.000 đồng mỗi tháng và tự động tăng 2.000 đồng mỗi năm dương lịch sau đó. Trong mọi trường hợp, Phí quản lý hợp đồng không vượt quá 60.000 đồng mỗi tháng.
Phí quản lý quỹ: Là khoản phí dùng để chi trả cho các hoạt động đầu tư và quản lý Quỹ hòa hợp chung. Phí quản lý quỹ được khấu trừ trước khi Generali lên tiếng Lãi suất đầu tư. Phí quản lý quỹ tối đa là 2% mỗi năm tính trên giá trị Tài khoản hợp đồng.Phí rút tiền từ Tài khoản hợp đồng: Phí rút tiền từ Tài khoản chủ yếu là 2% trên số tiền rút và sử dụng trong suốt Thời hạn hợp đồng. Generali không áp dụng Phí rút tiền đối với các yêu cầu rút tiền từ Tài khoản đóng thêm.

Phí hoàn thành hợp đồng bảo hiểm trước hạn:
Đối với Tài khoản cơ bản: Nếu giá trị Tài khoản cơ bản nhỏ hơn Phí ngừng hẳn hợp đồng bảo hiểm trước hạn, Phí hoàn thành hợp đồng bảo hiểm trước hạn bằng giá trị Tài khoản căn bản tại thời điểm xong xuôi hợp đồng trước thời hạn.