Chung cư Lê Đại Hành - Đề cập đến vấn đề cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, đổi mới chế độ công vụ, công chức, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình nhấn mạnh: Đây là chủ trương lớn, quan trọng được đề cập trong các Nghị quyết số 18, 19, 26, 27 của Ban Chấp hành Trung ương, Quy định số 205 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.Chung cư Lê Đại Hành - Tiềm năng cho thuê đối với căn hộ cao cấp

Mục tiêu, quan điểm xuyên suốt là xây dựng tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cơ quan, cấp chính quyền, thực hiện tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền các cấp.

Công tác này nhận được sự quan tâm của Quốc hội và cử tri cả nước, trên cơ sở kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016. Tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 56 Quốc hội (Khóa XIV) về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thời gian qua, Chính phủ đã nỗ lực trong việc sắp xếp tổ chức, kiện toàn tổ chức hành chính nhà nước và cải cách chế độ công vụ, công chức theo các chủ trương, định hướng của Đảng, nghị quyết của Quốc hội và đạt được những kết quả quan trọng bước đầu.

Chung cư 55 Lê Đại Hành - Theo Phó Thủ tướng Thường trực, bên cạnh những kết quả đạt được thì quá trình tổ chức thực hiện còn một số khó khăn, vướng mắc. Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ở một số lĩnh vực chưa thực sự tinh gọn, hiệu quả. Hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập còn cồng kềnh, phân tán. Xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công còn hạn chế.

Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế, yếu kém về phẩm chất, năng lực, chưa làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao. Còn tình trạng “tham nhũng vặt”

Công tác thực thi chính sách pháp luật còn chưa hiệu quả. Vẫn còn sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, việc xử lý sai phạm chưa nghiêm. Công tác đánh giá chất lượng đội ngũ công chức, viên chức chưa thực chất, số liệu chưa thuyết phục. Chính phủ cũng đã nắm được và đang từng bước có giải pháp xử lý.

Tiếp tục thu gọn đầu mối tổ chức các cơ quan

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống hành chính Nhà nước là nhiệm vụ quan trọng, được Chính phủ quan tâm, chỉ đạo. Tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, cử tri cả nước, Chính phủ sẽ tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các việc sau:

Ban hành các văn bản về tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước và công vụ, công chức để thể chế hóa chủ trương của Đảng và các luật sẽ được Quốc hội thông qua. Trong đó, đặc biệt lưu ý những vấn đề mà đại biểu đã nêu như về văn bằng, chứng chỉ trong tuyển dụng, xử lý các vi phạm trong hoạt động công vụ, xử lý cán bộ sau khi nghỉ hưu, sắp xếp cán bộ dôi dư do tinh giản biên chế, về vị trí việc làm, chính sách đặc thù phù hợp đối với cán bộ là người dân tộc thiểu số, phương thức thi nâng ngạch công chức…

Chỉ đạo các bộ, ngành không quy định việc thành lập tổ chức trong các văn bản pháp luật không thuộc lĩnh vực tổ chức nhà nước. Chính phủ đề nghị các cơ quan của Quốc hội phối hợp chặt chẽ để triển khai thống nhất các chủ trương này.

Nguồn tham khảo bài viết: http://isunshinecity.com/hdi-tower-55-le-dai-hanh